• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Начало Полезно Речник на често използваните думи в интернет
Речник на често използваните думи в интернет
Това са най-често използваните думи в интернет. Използвайте бутоните за печат или ПДФ за по-нататъшно съхранение.

Intranet - Интранет

Понятие, появило се в края на 1995 година, отразяващо тенденцията за усвояване на стандартните Интернет информационни технологии и услуги в рамките на съществуващи корпоративни компютърни мрежи. Това означава интегриране на TCP/IP протоколи и услуги към протокола на една вътрешно корпоративна мрежа. Самата мрежа може да бъде свързана или не към Интернет.

Web page - Wеb стpанuца
Хunеpмедuен дokyмент, който се създава се с помоща на езика HTML и се съxpанява в oбukнoвен теkстoв файл с pазшupенuе HTM uлu HTML. Включва koмбuнацuя oт информацията, която трябва да бъде визуализирана u начина, по който да бъде визуализирана.
Web site - Сайт
Съвкупност от взаимно свързани Wеb стpанuци с общо предназначение.
WWW (World Wide Web)

букв. световна паяжина, е хипертекстова система за обмен на мултимедийна информация, съхранявана на компютри, влизащи в състава на Интернет. Тези компютри се наричат мрежови сървъри (уебсървъри, web servers). Под мултимедийна информация се разбира съвкупност от текст, графични изображения, видеоклипове, звукозапис и анимация. В това отношение това е най-добрата услуга в Интернет.

Account - Сметка
Сметка с потребителско име, парола и съответните права за достъп, за да може да се свържете към даден сървър или към вашият Интернет доставчик.
Browser - Браузер
софтуерно приложение, използвано за намиране и показване на уеб-страници. Повечето съвременни браузери могат да представят мултимедийна информация, включително звук и видео.
Bandwidth
Физическа характеристика на телекомуникационна система, която показва скоростта на прехвърляне на данните. При аналоговите системи се измерва в цикли за секунда (Hertz), а при цифровите в двоични битове за секунда (bit/s).
Chat - Разговор
Място за разговор в реално време в Интернет, предимно чрез писане с друг/и хора online; доста популярни чат програми са ICQ и IRC, както и чатовете на българските портали.
Computer Network - Компютърна мрежа
Компютърната мрежа е среда, в която два или повече компютъра са свързани помежду си посредством кабел, модем или друг вид връзка и си взаимодействат в тази среда с помощта на специализирано програмно осигуряване, инсталирано на всеки един от тях
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - Протокол за динамично конфигуриране на хостове
Протокол, чрез който компютър или компютърно устройство, изпозващо IP адрес, може за заяви такъв адрес от сървър, който от своя страна разполага с определени адреси за раздаване.

DNS (Domain Name System) server - Сървър на имената

Специализиран сървър (компютър) в Интернет, който се грижи за преобразуването и съответствието между имена и IP адреси. За всяка една област в Интернет трябва да има поне един сървър на имената.
E-mail - Електронна поща
Интернет услуга, чрез която човек може да изпрати на друг просто текстово съобщение и/или произволни файлове.
Firewall - Огнена стена
Система, целяща да предотврати неоторизиран достъп до компютър или мрежа. Може да бъде софтуерно или хардуерно базирана – или комбинация от двете. Често се използва за спиране на неразрешен достъп от интернет до локални мрежи.
Gateway - Шлюз
Виж Router (Маршрутизатор).
HTML (Hypertext Markup Language) - Eзик за хипертекст
Език, описващ форматирането на информацията във всяка Wеb страница. Това е основната теxнология, контролираща какво и как показва един Wеb браyзър.
HTTP (Hypertext Transmission Protocol) - Хипертекстов протокол
Мрежов протокол, чрез който се осигурява достъп до документите в Wеb. Предствлява още езика, на който си говорят всеки Wеb-сървър и Wеb-клиент.
Internet - Интернет
В общия смисъл, интернет (с малко и) е компютърна мрежа, която свързва няколко мрежи. Интернет е съкращение от интер-нетуърк, или буквално преведено на български — междумрежа. Като съществително собствено име, Интернетът е обществено-достъпна международно свързана система от компютри (заедно с информацията и услугите, които те предлагат на потребителите), Така че, най-големият интернет е просто наричан Интернет. Процесът на свързване на мрежи по този начин е известен като internetworking.
IP (Internet Protocol) - Интернет протокол
Протокол за комуникация, на който се основава Интернет. Данните за преместване по мрежата се разделят на малки единици, наречени IP-пакети, които освен данните, които трябва да се предадат, съдържат адресa на подателя, адрес на получателя и други служебни данни.
IP address - IP адрес
Представлява 32-битово число, обикновено записвано като 4 десетични числа, разделени с точки, например 217.79.68.4 . IP адреса идентифицира компютъра в Интернет.
- Loopback (Обратна бръзка) - зоната от 127.0.0.0 до 127.255.255.255 . Тези адреси са запазени за обратна връзка към всеки компютър или устройство в мрежата. Използват се за тестове на програми и устройства.
- Private (Частни, т.н. нереални) - зоните от 10.0.0.0 до 10.255.255.255, от 172.16.0.0 до 172.31.255.255, от 192.168.0.0 до 192.168.255.255. Използват се от корпоративни или домашни мрежи, които имат нужда от използването на IP протокола, но не искат да са директно свързани към Интернет.
- Link-local (Локална връзка) - зоната от 169.254.1.0 до 169.254.254.255. Втората група от частни адреси, с целта на които може да се предостави свързаност в една мрежа, без наличието на DHCP сървър, и без неоходимостта от ръчни настройки. В този случай операционната система присвоява произволен IP адрес от тази мрежа на съответния мрежови интерфейс.
- Public (Публични, т.н. реални) - Всички останали IP адреси са публично регистрирани и достижими от всеки друг компютър в Интернет.
ISP (Internet Service Provider) - Интернет доставчик
Компания, осигуряваща достъп до Интернет.
LAN (Local Area Network) - Локална мрежа
Компютърна мрежа, която обединява компютри, периферни, мрежови и други устройства, разположени в отделна сграда или в малка географски ограничена област.
Network Protocol - Мрежови протокол
Правила, които описват начина на комуникация между два компютъра в мрежа.
Online - Онлайн
понятие за присъствие в мрежата в реално време, "вързан в мрежата", "вързан съм"
POP (Post Office Protocol) - Протокол за пощенски услуги
Това е текстово ориентиран протокол, използван за изпращане и извличане на съобщения за електронната поща в Internet. POP осигурява на програмите за електронна поща възможност да взаимодействат с виртуални пощенски кутии, в които съобщенията чакат да бъдат изпратени или извлечени
Portal - Портал
Термин, обикновенно използван за сайт, предлагащ огромно количество ресурси и услуги.
QOS (Quality of Service) - качество на услугата
Организация и дизайн на услугите, който трябва да подсигури тяхното качество, във вида, в който клиента ги очаква.
Router - Маршрутизатор
Специализирано мрежово устройство, което извършва маршрутизация с цел прехвърляне на информация между два произволни компютъра в Интернет, всеки от които е свързан към своя локална мрежа, като тези мрежи могат да бъдат разнотипни.
Server - Сървър
Система/компютър, която осигурява услуги за други системи или компютри в компютърната мрежа.
Surfing - Сърфиране
Процес на разглеждане на сайтове в Интернет.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TCP и IP са два от най-важните протоколи използвани в Интернет. С тези термини всъщност се описват два софтуерни механизма, позволяващи на множество компютри да обменят данни помежду си.
VOIP (Voice Over Internet Protocol) - глас чрез Интернет протокол, т.н. Интернет телефония
Технология, която позволява пренасянето на глас (телефония) благодаряние на инфраструктурата на Интернет. Терминът може да се отнася до връзка между два компютъра, два телефонни апарата, или компютър и телефонен апарат, стига сигналът да се пренася в част от пътя си чрез IP пакет.
VPN
VPN връзката позволява свързването на неограничен брой физически отдалечени компютри в обща компютърна мрежа (в нашия случай - връзка към Интернет) при високо ниво на сигурност на обменяната информация.
 
Помощ
Отдалечен достъп