• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
Начало Полезно DOS - Общи понятия
DOS - Общи понятия

DOS - ОБЩИ ПОНЯТИЯ, ЛОГИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

DOS е операционна система, влязла в употреба и използвана в продължение на много години. Първата версия MS DOS 1.0 е създадена през 1981 г. за първият персонален компютър на IBM.

Þ Персонален компютър /РС/ - IBM си поставя амбициозната задача да създаде машина, която се използва от 1 потребител в неговия дом или офис, за негови лични нужди. Дотогава са съществували само ЕИМ, използвани в изчислителни центрове, лаборатории, университети и др.

Оригинално име на DOS - Quick and Dirty Operating System /бърза и мръсна операционна система/. Създателят на DOS е Тим Патерсън. Той започва създаването на DOS за 8 битовият компютър на IBM. Междувременно IBM създава 16 битов процесор. Една малка компания за разработка на софтуер - Microsoft, предлага да доразработи операционната система и откупува правата на Патерсън. Тим Патерсън продължава да работи по проекта, но строгите мерки за сигурност на IBM не му позволяват да види машината, за която създава операционната система. DOS е завършена през август 1981.

През следващите години излизат нови версии на DOS. Главният проблем е бил, че DOS е можел да управлява само 1 директория, което е било крайно неудобно. Microsoft заема идея от UNIX за йерархична файлова система. Това дава възможност на потребителя да групира файловете си в различни директории, както и да има достъп до различни устройства - флопи, харддиск, принтер.

Потребителите са ставали все по-капризни. През август 1988 г. на пазара излиза DOS 4.0 Той вече притежава програмата DOS SHELL, който е първият графичен потребителски интерфейс. В него са сложени менюта с команди, а файловете и директориите могат лесно да бъдат избрани от клавиатурата или с мишка.

Основни понятия

а) файл - представлява съвкупност от данни. Може да се сравни с документ, който може да съдържа бизнес писмо, картина, звук, електронна таблица или нещо друго. Всеки файл се описва с име и разширение.

 • Име - в DOS името на файла може да бъде до 8 знака. То е задължително на латиница и не може да съдържа забранени символи: ? + - / * , . ; : ‘ “ ( [ { \ & и др.

Пример:

Casper - правилно! Casper Tr?de - неправилно!

 • Разширение - състои се от точка и максимум 3 символа. Обикновено разширението определя типа на файла. - *.doc - документ, най-вероятно на програмата MS Word; *.xls - електронна таблица от MS Excel; *.txt - текстови файл; bmp, jpg, tif, gif - разширения на файлове, съдържащи графична информация

Разширения на файловете програми: *.exe /EXEcute - изпълними/, *.com / COMmand - командни/

б) команда - това е отделна програма, използваща се за работа с файлове - изтриване, създаване, преименуване. Командите могат да се изписват с големи и малки букви на латиница. Въвеждането на команда от клавиатурата заставя операционната система да изпълни задача.

в) програми - състоят се от файлове на машинен език и представляват команди или сбор от команди към персоналния компютър. С тях му се възлага изпълнение на задача. Програмите се наричат също приложни програми - текстови редактори, електронни таблици, игри и т.н. или най-общо - софтуер /softwer/.

г) директория = folder = папка = справочник. Може да се сравни с папка, съдържаща различни документи /файлове/ и други папки. В директорията се съдържа и информация за големината, часа и датата на създаване и последна модификация на файловете.

д) устройства:

 • дискетно устройство /флопи/ - означава се стандартно с буквите А и В
 • твърд /хард/ диск - означава се с С, но ако има втори или трети хард - съответно с D, E и т.н.
 • компакт дисково устройство /CD ROM/ - приема първата буква на означение след харддиска - обикновено D, Е и т.н..

е) дървовидна структура на данните.

На всяка дискета, харддиск или CD данните са разположени в дървовидна структура. Тя е удобна за работа, защото данните се разпределят в отделни работни директории и не всичко се намира на едно място.

В зората на компютърната епоха това не е било толкова страшно. Компютрите са съдържали само по няколко десетки файла. Сега във всеки РС има хиляди файлове.

На всяка дискета, хард или CD има една главна директория (папка). Според устройството - флопи, хард или CD тя приема означение съответно А:\, C:\, D:\ и т.н.

Главната директория съдържа файлове (с имената, разширенията, големината им, деня и часа на създаване, деня и часа на последно изменение) и директории, с означение <DIR>, дата и час на създаване. Всяка от директориите от своя страна може да съдържа свои поддиректории и т.н. Най-отдолу в списъка на файловете DOS дава информация за броя на съществуващите файлове, общата им големина, броя на директориите и свободното дисково пространство.

Системни файлове на DOS

MSDOS.SYS; IO.SYS; COMMAND.COM - в него се съдържат всички системни команди на DOS; GONFIG.SYS - съдържа инструкции, които се отнасят до конфигурацията на системата. Разполага се в главната директория и се чете само 1 път - при стартиране на компютъра; AUTOEXEC.BAT - файл за пакетна обработка. Съдържа команди за DOS. Чете се при стартирането.

Команди на DOS

1. Показване съдържанието на справочник (директория, папка) - DIR

Þ Определение: Командата се използва, за да се види какви файлове и директории са записани на дискетата, хард-диска или CD-ROM.

Þ Описание:

C:\>DIR - показва съдържанието на текущото устройство.

congrat bmp 77,312 10-31-01 10:36a

име на файла разширение размер дата на създаване време на създаване

COLOR <DIR> 06-21-01 01:45p

146 file(s) 24,546,023 bytes

20 dir(s) 1,124,546,023 bytes free

Съдържащи се файлове Размер на съдържащите се файлове

Съдържащи се директории Оставащо дисково пространство

C:\>DIR/p - ако съдържанието на справочника е голямо, командата може да се стартира с параметър /p. Това предизвиква спиране след запълването на 1 страница. Натискането на произволен клавиш продължава до следващата страница разлистването или до свършването на файловете от списъка.

C:\>DIR/w - показва съдържанието на устройството в колонки.

C:\>DIR/s - показва съдържанието на текущата директория и всички нейни поддиректории.

C:\>DIR a: - показва съдържанието на дискетата.

C:\>DIR/? - показва помощна информация за командата.

2. Създаване на директория (папка) - MD

Þ Определение: Изписва се командата, оставя се интервал и се изписва името на новата директория, след което се натиска клавиш ENTER.

Þ Описание:

C:\>MD CASPER Ent

3. Влизане и излизане от директория (папка) - CD

Þ Определение: За влизане - изписва се командата, оставя се интервал и се изписва името на директорията, в която искаме да влезем.

Þ Описание:

C:\>CD CASPER Ent

В последствие на екрана трябва да се види:

C:\CASPER\> - т.е. вече CASPER е текущата директория.

Излизането от директория става със същата команда:

Þ Описание:

C:\CASPER\>CD.. Ent - командата връща една директория назад. Ако сме влезли много навътре в дървовидната структура и желаем бързо да стигнем до главната се изписва:

C:\CASPER\DOCS\PISMA\SLUJEBNI>CD\ Ent

4. Изтриване на директория (папка) - RD

Þ Определение: За да се изтрие дадена директория тя трябва да е празна, т.е. да не съдържа други директории или файлове и потребителят трябва да е извън директорията. Пише се командата, оставя се интервал и се изписва името на директорията, която желаем да бъде изтрита.

Þ Описание:

C:\>RD CASPER Ent

5. Изтриване на файл - DEL \ DELETE

Þ Определение: Изтриването на файл или файлове трябва да се прави внимателно. В никакъв случай не трябва да се изтриват системните файлове на DOS, WINDOWS и др. програми, както и лична информация, освен ако не сте напълно сигурни какво правите и че не се нуждаете повече от тези данни. Изписва се командата, пътя до файла (или файловете) и името на файла. Ако сте в текущата директория няма нужда да се пише пътя.

Þ Описание:

C:\>DEL C:\CASPER\DOCS\pismo.doc Ent - файла е изтрит.

За да се изтрият всички файлове в директорията се пише:

C:\>DEL *.* Ent - символите *.* означават “всички файлове със всички разширения”.

За да се изтрият примерно всички файлове, започващи със символ M:

C:\>DEL M*.* Ent

За да се изтрият примерно всички файлове, с разширение EXE:

C:\>DEL *.EXE Ent

6. Копиране на файл - COPY

Копирането става с изписването на командата, интервал, пътя до файла, който ще бъде копиран и името му (ако сте в текущата директория - само името на файла), интервал, пътя до мястото, където да бъде копиран файла.

Þ Описание:

C:\>COPY C:\CASPER\DOCS\pismo.doc C:\MOLBA\ Ent

Както и при командата DEL и при COPY могат да се използват символите *.*

7. Смяна на име на файл - REN \ RENAME

Þ Определение: Смяна на име на файл под DOS е трудоемка работа, свързана с много писане. Примерно имаме файл pismo.doc, което искаме да преименуваме в molba.doc. Изписва се командата, пътя до файла - устройство, директория, поддиректории (ако има такива), името на файла, интервал и новото име на файла.

Þ Описание:

C:\>REN C:\CASPER\DOCS\pismo.doc molba.doc Ent - файла е преименуван.

8. Даване на път към дадена директория - PATH

Þ Определение: Ако програма се намира в някоя директория, а ние сме на друго място, за да я стартираме най-бързо и най-лесно трябва да зададем път, по който компютъра да се насочи към нея

Примерно програмата EDIT се намира в директория DOS. Ние се намираме на друго място. Изписва се командата, устройството на което се намира програмата, директорията в която се намира и т.н. Пример:

C:\CASPER\DOCS\PISMA\SLUJEBNI>PATH C:\DOS Ent - вече е зададен път към директория DOS и можем спокойно да заредим програмите от тази директория.

9. Извеждане на съдържанието на файла на екрана - TYPE

Þ Описание:

C:\>TYPE pismo.doc Ent

10. Сверяване на системната дата - DATE

Þ Описание:

C:\>DATE Ent

11. Сверяване на системния часовник - TIME

Þ Описание:

C:\>TIME Ent - и в двата случая се изписва само командата. На екрана излиза текущата дата или час и се дава възможност на потребителя да ги промени.

12. Форматиране на дискета или хард диск - FORMAT

Þ Определение: Новите дискети трябва да се форматират, за да могат да бъдат използвани в MS DOS или Windows. При този процес се откриват и поправят дефектите в дискетите. Всички данни върху носителя се изтриват!

Þ Описание:

C:\> FORMAT a: - дискетата в устройство а (флопи а) се форматира.

При форматирането върху дискетата могат да бъдат прехвърлени и системните файлове от MS DOS, т.е. дискетата да стане системна:

C:\> FORMAT a:/s

Върху всяка дискета може да бъде залепен етикет и тя да бъде надписана.

Форматирането на хард-дискове става по същия начин. Преди да форматирате харда си трябва хубаво да помислите нужно ли е това и дали няма да загубите ценна информация!

13. Показване структурата на справочниците - TREE

Þ Определение: Командата показва целия път на всеки един справочник (директория) и подсправочници (поддиректории) от зададеното устройство с графична дървовидна структура.

Þ Описание:

TREE [устройство:] [път] [/F]

 • Устройство - чиято структура трябва да бъде показана
 • Път - посочва директорията, чиито поддиректории трябва да бъдат показани
 • /F - посочва, че трябва да бъдат изведени и имената на файловете в директориите.

14. Възстановяване на изтрити файлове - UNDELETE

Þ Описание:

C:\> UNDELETE c:\>doc.txt - възстановява файл doc.txt, който е изтрит от харддиска

15. Преместване на файлове - MOVE

Þ Описание:

C:\> MOVE c:\TUK\doc.txt a:\TAM - премества от директория TUK на харддиска с: файл doc.txt в директория TAM на дискетата във флопи а:

Þ Определение: Командата копира файла на новото място и след това го изтрива от старото, т.е. го премества.

16. Смяна на атрибутите на файлове - ATTRIB

Þ Описание:

C:\> ATTRIB +R - R + A - A + S - S + H - H C:\път\име

+ - добавя атрибут на файла

- маха атрибут на файла

R - защитава срещу запис

A - файла става архивен

S - файла става системен

H - файла става скрит

/S - предизвиква промяна на всички файлове и в поддиректориите

Þ ВАЖНО: Съществуват и други команди за операционна система DOS , но те не се използват толкова често. Ако все пак дотрябват, могат да бъдат намерени във всеки справочник за DOS.

 

 
Помощ
Отдалечен достъп